Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

अमरावती

अमरावती

  • मंजूर पदे : ११६
  • भरलेली पदे : ७६
  • रिक्त पदे : ४०

उपलब्ध विभाग:
१) सामान्य विश्लेषण व उपकरण विभाग
२) विषशास्त्र
३) जीवशास्त्र
४) डी.एन.ए.
५) दारुबंदी व उत्पादन शुल्क
६) भौतिकशास्त्र
७) ध्वनी व ध्वनिफीत विश्लेषण

अ.क्र. पद नाव फोटो शिक्षण संचालनालयात रुजू झाल्याचा दिनांक संपर्क क्रमांक
1 उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, अमरावती श्री. रविंद्र काशिनाथ जगताप श्री. रविंद्र काशिनाथ जगताप एम.एस.सी. २९.०१.१९९४ ८८८८८०९१५५
2 सहायक संचालक (विभागप्रमुख – जीवशास्त्र आणि डी.एन.ए. विभाग) श्री. उदय महादेवराव सराटे श्री. उदय महादेवराव सराटे बी.एस.सी. १६.१०.१९८६ ९४२२४९०२१३
3 सहायक संचालक (विभागप्रमुख – विषशास्त्र आणि सामान्य विश्लेषण व उपकरणीय विभाग) श्री. गोविंद बाजिराव सरोते श्री. गोविंद बाजिराव सरोते एम.एस.सी. (रसायनशास्त्र) ०७.०३.२००६ ९५४५५१३४५५
4 सहायक संचालक (विभागप्रमुख – दारुबंदी व उत्पादन शुल्क आणि’ ध्वनी व ध्वनिफीत विश्लेषण विभाग) श्री. गोविंद बाजिराव सरोते श्री. गोविंद बाजिराव सरोते एम.एस.सी. (रसायनशास्त्र) ०७.०३.२००६ ९५४५५१३४५५