Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

औरंगाबाद

औरंगाबाद

  • मंजूर पदे : १३३
  • भरलेली पदे : ९६
  • रिक्त पदे : ३७

उपलब्ध विभाग:
१) सामान्य विश्लेषण व उपकरण विभाग
२) विषशास्त्र
३) जीवशास्त्र
४) डी.एन.ए.
५) दारुबंदी व उत्पादन शुल्क
६) भौतिकशास्त्र
७) ध्वनी व ध्वनिफीत विश्लेषण

अ.क्र. पद नाव फोटो शिक्षण संचालनालयात रुजू झाल्याचा दिनांक संपर्क क्रमांक
1 उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, औरंगाबाद श्री. रा.रा.मावळे श्री. रा.रा.मावळे एम.एस.सी. ०१.०७.१९८६ ९९२०८३०४४४
2 सहायक संचालक (विभागप्रमुख – डी.एन.ए. आणि जीवशास्त्र विभाग) श्री. खे.दे.राणे श्री. खे.दे.राणे एम.एस.सी. २३.१०.१९८९ ९४२०९२४२३७
3 सहायक संचालक (विभागप्रमुख –विषशास्त्र विभाग) सहायक संचालक (विभागप्रमुख –विषशास्त्र विभाग) श्री. सं.गो.खिल्लारे एम.एस.सी. ०२.१२.१९९१ ९५४५८२९८१२

बाह्य दुवे