Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

चंद्रपूर

  • मंजूर पदे : २८
  • भरलेली पदे : ७
  • रिक्त पदे : २१

उपलब्ध विभाग:
१) विषशास्त्र
२) जीवशास्त्र

अ.क्र. पद नाव फोटो शिक्षण संचालनालयात रुजू झाल्याचा दिनांक संपर्क क्रमांक
1 सहायक संचालक, लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, चंद्रपूर डॉ. म. रा. भांडारकर डॉ. म. रा. भांडारकर एम.एस.सी., पी.एच.डी., एम.बी.ए., एल.एल.एम. ०१.०३.२०११ ०७१७२-२९८९९४ ९४२२८१८८९७
2 सहायक रासायनिक विश्लेषक (विभागप्रमुख – विषशास्त्र विभाग) श्री. च. भो. घोटी श्री. च. भो. घोटी एम.एस.सी. २२.०१.२०१३ ०७१७२-२९८९९४ ९०९६२६५०००