Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

संपर्क

लॅब-सांताक्रूझ -1

न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

कलीना, विद्यानगरी, सांताक्रुज (पूर्व), मुंबई-400098.
दूरध्वनी क्रमांक्र:- 022-2667 0755/2667 0965/ 2667 4157
फॅक्स क्रमांक:- 2667 0844
ई-मेल:- dir[dot]fsl[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
वेब:- dfsl.maharashtra.gov.in

लॅब-नागपूर -3

प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, नागपूर

रहाटे कॉलनी चौक, धंतोली, नागपूर -440012.
दूरध्वनी क्रमांक्र:- 0712-2462879 / 2042979
फॅक्स क्रमांक:- 0712-2462879
ई-मेल:- dydir[dot]rfslnagpur[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

लॅब-पुणे -4

प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, पुणे

गणेशखिंड, राजभवन समोर, पुणे -411007.
दूरध्वनी क्रमांक्र:- 02025654772
फॅक्स क्रमांक:- 02025667321
ई-मेल:- dydir[dot]rfslpune[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

लॅब-औरंगाबाद -5

प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, ओैरंगाबाद

निजाम बंगला छावणी, कॅन्टोनमेंट, औरंगाबाद.
दूरध्वनी क्रमांक्र:- 0240-2370375
फॅक्स क्रमांक:- 02402373226
ई-मेल :- dydir[dot]rfslaurangabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

लॅब-नाशिक -6

प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, नाशिक

विद्युतनगर समोर, दिंडोरी रोड, मेरी, नाशिक
दूरध्वनी क्रमांक:- 0253-2620573
फॅक्स क्रमांक:-0253-2620628
ई-मेल:- dydir[dot]rfslnashik[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

लॅब-अमरावती -7

प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, अमरावती

डॉ. देखमुख परिसर, इर्विन चौक, मोर्शी रोड, अमरावती.
दूरध्वनी क्रमांक:- 0721-2552592
फॅक्स क्रमांक:- 0721-2552692
ई-मेल:- dydir[dot]rfslamravati[at]mahrashtra.gov[dot]in

लॅब-नांदेड -2

प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, नांदेड

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय महाविद्यालय इमारत, वजीराबाद, नांदेड-431601.
दूरध्वनी क्रमांक:- 02462- 236631/233631
फॅक्स क्रमांक:- 02462- 244631
ई-मेल:- dydir[dot]rfslnanded[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

लॅब-कोल्हापूर -8

प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, कोल्हापूर

C/o महाराष्ट्र जीवन प्रधिकार इमारत, 1ला मजला, ताराराणी चौक, कोल्हापूर-416001.
दूरध्वनी क्रमांक:- 0231-2535360/61
फॅक्स क्रमांक:- 0231-2535360
ई-मेल:- dydir[dot]rfslkolhapur[at]maharashtra[dot]gov[dot]in