Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

धुळे

  • मंजूर पदे : २८
  • भरलेली पदे : ७
  • रिक्त पदे : २१

उपलब्ध विभाग:
१) विषशास्त्र
२) जीवशास्त्र

अ.क्र. पद नाव फोटो शिक्षण संचालनालयात रुजू झाल्याचा दिनांक संपर्क क्रमांक
1 सहायक संचालक, लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, धुळे सौ. प. म. कुलकर्णी सौ. प. म. कुलकर्णी एम.एस.सी. (ऑरगॅनिक केमिस्ट्री) १४.०१.२०१६ ९९२२९३२३३७