Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

कोल्हापुर

कोल्हापुर

  • मंजूर पदे : ९०
  • भरलेली पदे : ५३
  • रिक्त पदे : ३७

उपलब्ध विभाग:
१) सामान्य विश्लेषण व उपकरण विभाग
२) विषशास्त्र
३) जीवशास्त्र
४) दारुबंदी व उत्पादन शुल्क
५) भौतिकशास्त्

अ.क्र. पद नाव फोटो शिक्षण संचालनालयात रुजू झाल्याचा दिनांक संपर्क क्रमांक
1 उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, कोल्हापूर श्री. नि.ल.चुटके एम.एस.सी., पी.एच.डी. २४.०१.१९९४ ९८९२४०७९५८
2 सहायक संचालक (विभागप्रमुख – विषशास्त्र विभाग) श्री. प्र.वि.गुजर श्री. प्र.वि.गुजर एम.एस.सी. १०.०९.१९८८ ९८८१४१३२४५
3 सहायक रासायनिक विश्लेषक (विभागप्रमुख – दारुबंदी व उत्पादन शुल्क विभाग) श्री. रा.ज्ञा.बेंडभर श्री. रा.ज्ञा.बेंडभर एम.एस.सी. १२.०९.२००५ ८८०५६३०४००
4 सहायक रासायनिक विश्लेषक (विभागप्रमुख – जीवशास्त्र विभाग) श्री. रो.म.काटे श्री. रो.म.काटे बी.एस.सी. ०२.०१.१९८४ ९४२३२४२७९१
5 सहायक रासायनिक विश्लेषक (विभागप्रमुख – सामान्य विश्लेषण व उपकरण विभाग) श्री. आ.श.कुदळे श्री. आ.श.कुदळे एम.एस.सी., पी.एच.डी. २३.०१.२०१३ ९९७०१५७८३२