Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

मुंबई

मुंबई

 • मंजूर पदे: ४२६
 • भरलेली पदे : २४६
 • रिक्त पदे : १८०

उपलब्ध विभाग:

 1. सामान्य विश्लेषण व उपकरण विभाग
 2. विषशास्त्र
 3. जीवशास्त्र
 4. डी.एन.ए.
 5. दारुबंदी व उत्पादन शुल्क
 6. क्षेपणास्त्र
 7. भौतिकशास्त्र
 8. ध्वनी व ध्वनिफीत विश्लेषण
 9. संगणक गुन्हे
 10. मानसशास्त्र
अ.क्र. पोस्ट नाव फोटो शिक्षण संचालनालयात रुजू झाल्याचा दिनांक संपर्क क्रमांक
1 उपसंचालक (विभागप्रमुख – सामान्य विश्लेषण व उपकरणीय विभाग) डॉ. संगीता वि. घुमटकर डॉ. संगीता वि. घुमटकर एम.एस.सी., पी.एच.डी. २५.०१.१९९४ ९४२२५२०८९४
2 उपसंचालक (विभागप्रमुख – जीवशास्त्र विभाग) सौ. शर्मिला अ. शिंदे सौ. शर्मिला अ. शिंदे एम.एस.सी. ०३.१२.१९९१ ९८६९७२२९५०
3 सहायक संचालक (जीवशास्त्र विभाग) डॉ. वर्षा रा. राठोड डॉ. वर्षा रा. राठोड पी.एच.डी. ०५.०१.१९९४ ९३२३०९५५७९
4 उपसंचालक (विभागप्रमुख – डी.एन.ए. विभाग) सौ. शर्मिला अ. शिंदे सौ. शर्मिला अ. शिंदे एम.एस.सी. ०३.१२.१९९१ ९८६९७२२९५०
5 सहायक संचालक (डी.एन.ए. विभाग) श्री. रा. शं. माळी श्री. रा. शं. माळी एम.एस.सी. ०७.०१.१९९१ ९४२२५२६१३०
6 उपसंचालक (विभागप्रमुख – क्षेपणास्त्र विभाग) सौ. चित्रा संजय कामत सौ. चित्रा संजय कामत एम.एस.सी. (ऑरगॅनिक केमिस्ट्री) ०१.०२.१९९४ ९४२२५३०६१८
7 उपसंचालक (विभागप्रमुख – विषशास्त्र विभाग) श्री. राहुल राजाराम पवार श्री. राहुल राजाराम पवार एम.एस.सी. (केमिस्ट्री) २६.०९.२००५ ९४०५१८३२५३
8 सहायक संचालक (विषशास्त्र विभाग) श्री. सुरेश दशरथराव कनकुटे श्री. सुरेश दशरथराव कनकुटे एम.एस.सी. (इंडस्ट्रीयल केमिस्ट्री) ०७.०१.२०१७ ९८८१८३६८५२
9 उपसंचालक (विभागप्रमुख – भौतिकशास्त्र विभाग) श्री. राहुल राजाराम पवार श्री. राहुल राजाराम पवार एम.एस.सी. (केमिस्ट्री) २६.०९.२००५ ९४०५१८३२५३
10 सहायक संचालक (विभागप्रमुख – दारुबंदी व उत्पादन शुल्क विभाग) श्री. संजय शामराव प्रभावळे श्री. संजय शामराव प्रभावळे एम.एस.सी. ०१.०२.१९९४ ९८६९७६४७३४
11 सहायक संचालक (विभागप्रमुख – संगणक गुन्हे आणि ध्वनी व ध्वनिफीत विश्लेषण विभाग) श्री. वि.सु.पावडे श्री. वि.सु.पावडे एम.एस.सी. (भौतिकशास्त्र) २८.०४.२०१६ ०२२२६६७०७५५ Extn-३२१ ९७७३१८३४५४
12 सहायक संचालक (संगणक गुन्हे आणि ध्वनी व ध्वनिफीत विश्लेषण विभाग सौ. प्रि.अ.देशमुख सौ. प्रि.अ.देशमुख एम.ई. (डिजीटल इलेक्ट्रॉनिक्स) ०९.०८.२०१९ ०२२२६६७०७५५ Extn-३०७ ९१३७७७४१९५
13 उपसंचालक (विभागप्रमुख – मानसशास्त्र विभाग) सौ. चित्रा संजय कामत सौ. चित्रा संजय कामत एम.एस.सी. (ऑरगॅनिक केमिस्ट्री) ०१.०२.१९९४ ९४२२५३०६१८