Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

नांदेड

नांदेड

  • मंजूर पदे : ९५
  • भरलेली पदे : ६९
  • रिक्त पदे : २६

उपलब्ध विभाग:
१) सामान्य विश्लेषण व उपकरण विभाग
२) विषशास्त्र
३) जीवशास्त्र
४) दारुबंदी व उत्पादन शुल्क
५) भौतिकशास्त्र

अ.क्र. पद नाव फोटो शिक्षण संचालनालयात रुजू झाल्याचा दिनांक संपर्क क्रमांक
1 उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, नांदेड श्री. वि. मा. नवाळे श्री. वि. मा. नवाळे एम.एस.सी. २४.०१.१९९४ ८८८८८०९०३३
2 सहायक संचालक (विभागप्रमुख – जीवशास्त्र विभाग) श्री. वि. रा. चव्हाण श्री. वि. रा. चव्हाण एम.एस.सी. ०९.१२.१९९६ ७९७२५८०३४८
3 सहायक संचालक (विभागप्रमुख –विषशास्त्र विभाग) श्री. अ. दि. गेडाम श्री. अ. दि. गेडाम एम.एस.सी. ०७.०९.२००६ ९४२३३४२०००
4 सहायक संचालक (विभागप्रमुख – सामान्य विश्लेषण व उपकरणीय विभाग) श्री. वा. वि. पाटील श्री. वा. वि. पाटील एम.एस.सी. २१.१०.२००५ ९९३०१५३२६२