Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

नाशिक

नाशिक

  • मंजूर पदे : १२८
  • भरलेली पदे : ८७
  • रिक्त पदे : ४१

उपलब्ध विभाग:

  1. सामान्य विश्लेषणआणि उपकरणे विभाग
  2. विषिास्त्र
  3. जीवशास्त्र आणि सेरोलॉजी
  4. डीएनए
  5. दारुबंदी आणि उत्पादन शुल्क
  6. भौततकिास्त्र
  7. ध्वनी ध्वनीफीत विश्लेषण
अ.क्र. पद नाव फोटो शिक्षण संचालनालयात रुजू झाल्याचा ददनांक संपर्क क्रमांक
1 उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगिाळा, नाशिक श्री. भा. प. मोरे श्री. भा. प. मोरे एम.एस.सी., पी.एच.डी. ०९.०९.२००५ ७५८८०२७०५६
2 सहायक संचालक (जीवशास्त्र विभाग) श्री. न. रा. गोसावी श्री. न. रा. गोसावी एम.एस.सी. (बायोकेमिस्ट्री) १६.०९.२००५ ८६६८६२९९९६
3 सहाय्यक संचालक (दारुबंदी व उत्पादन शुल्क विभाग) डॉ. वि.रा.चांदेगावकर डॉ. वि.रा.चांदेगावकर एम.एस.सी., पी.एच.डी. २१.०९.१९८७ ९८९०६१२३११
4 सहायक संचालक (विषशास्र विभाग) श्री. ए. टी. पांढरे श्री. ए. टी. पांढरे एम.एस्सी. (फिजिकल केमिस्टरी ) १६.०९.२००५ ८८०५६२२६९९