Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

पुणे

पुणे

  • मंजूर पदे : १६५
  • भरलेली पदे : १११
  • रिक्त पदे : ५४

उपलब्ध विभाग:
१) सामान्य विश्लेषण व उपकरण विभाग
२) विषशास्त्र
३) जीवशास्त्र
४) डी.एन.ए.
५) दारुबंदी व उत्पादन शुल्क
६) भौतिकशास्त्र
७) ध्वनी व ध्वनिफीत विश्लेषण
८) संगणक गुन्हे

अ.क्र. पद नाव फोटो शिक्षण संचालनालयात रुजू झाल्याचा दिनांक संपर्क क्रमांक
1 उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, पुणे श्री. रा. ना. कोकरे श्री. रा. ना. कोकरे एम.एस.सी. १७.०२.१९९४ ९०७५०९३३६४ ९४२३२४९५४२
2 सहायक संचालक (विभागप्रमुख – डी.एन.ए. आणि विषशास्त्र विभाग) सौ. ध. स. सिन्हा सौ. ध. स. सिन्हा एम.एस.सी. ०२.०७.१९९० ९८१९२०२०७६
3 सहायक संचालक (विभागप्रमुख – जीवशास्त्र विभाग) सौ. नि. प्र. बक्षी सौ. नि. प्र. बक्षी एम.एस.सी. १७.०१.१९९४ ८४२५८९४००१
4 सहायक संचालक (विभागप्रमुख – संगणक गुन्हे आणि ध्वनी व ध्वनिफीत विश्लेषण विभाग) सौ. सो. सु. फुलमाळी सौ. सो. सु. फुलमाळी बी.ई., एम.बी.ए. १४.०८.२०१९ ९४२२०१९२५६
5 सहायक रासायनिक विश्लेषक (विभागप्रमुख – दारुबंदी व उत्पादन शुल्क विभाग) श्री. म. मा. जावळे श्री. म. मा. जावळे एम.एस.सी. ०१.१०.१९८६ ८८८८८०९१६३