Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

रत्नागिरी

  • मंजूर पदे : २८
  • भरलेली पदे : ६
  • रिक्त पदे : २२

उपलब्ध विभाग:

  1. विषशास्त्र
  2. जीवशास्त्र
अ.क्र. पद नाव फोटो शिक्षण संचालनालयात रुजू झाल्याचा दिनांक संपर्क क्रमांक
1 सहायक संचालक, लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, रत्नागिरी श्री. प्र. वि. गुजर श्री. प्र. वि. गुजर एम.एस.सी. १०.०९.१९८७ ९८८१४१३२४५
2 सहायक रासायनिक विश्लेषक (विभागप्रमुख – जीवशास्त्र विभाग) सौ. गी. प्रि. मोरे सौ. गी. प्रि. मोरे एम.एस.सी. ०१.१२.२०११ ८१०८१५७८८३
3 सहायक रासायनिक विश्लेषक (विभागप्रमुख – विषशास्त्र विभाग) सौ. अ. भा. जगताप सौ. अ. भा. जगताप एम.एस.सी. १९.०८.२०१९ ८२०८६४४५५२