Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

सोलापूर

  • मंजूर पदे : २८
  • भरलेली पदे : ७
  • रिक्त पदे : २१

उपलब्ध विभाग:
१) विषशास्त्र
२) जीवशास्त्र

अ.क्र. पद नाव फोटो शिक्षण संचालनालयात रुजू झाल्याचा दिनांक संपर्क क्रमांक
1 उपसंचालक, लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, सोलापूर डॉ. नि. ल. चुटके एम.एस.सी., पी.एच.डी. २४.०१.१९९४ ९८९२४०७९५८
2 सहायक संचालक (जीवशास्त्र आणि विषशास्त्र विभाग) डॉ. सं. औ. चेट्टी एम.एस.सी., पी.एच.डी. २६.०९.२००५ ९८६९९२९७१८