Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ठाणे

  • मंजूर पदे : ३१
  • भरलेली पदे : १०
  • रिक्त पदे : २१
  • उपलब्ध विभाग:
    १) विषशास्त्र
    २) जीवशास्त्र

अ.क्र. पद नाव फोटो शिक्षण संचालनालयात रुजू झाल्याचा दिनांक संपर्क क्रमांक
1 उपसंचालक, लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, ठाणे डॉ. हेमंतीनी अ. देशपांडे डॉ. हेमंतीनी अ. देशपांडे एम.एस.सी., पी.एच.डी. ०२.०५.१९९४ ९८२०२३९६२२
2 सहायक रासायनिक विश्लेषक (विभागप्रमुख – जीवशास्त्र विभाग) सौ. मोनिका प्र. वराडे सौ. मोनिका प्र. वराडे एम.एस.सी. २६.०३.२००७ ९९२००१५८७४
3 सहायक रासायनिक विश्लेषक (विभागप्रमुख – विषशास्त्र विभाग) श्री. दिनेश कृ. गदमले श्री. दिनेश कृ. गदमले एम.एस.सी. ०९.०७.२००७ ९५९४०४८२४५