Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

जीआर

E.g., 07/20/2024
E.g., 07/20/2024
अनु क्रमांक. जीआर पीडीएफ भाषा
1 PDF icon महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा महाराष्ट्र राज्य, मंबई यांच्या आस्थापनेवरील प्रादेशिक प्रयोगशाळांमध्ये विविध पदनिर्मिती करण्याबाबत (2.76 MB) मराठी
2 PDF icon न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयांतर्गत धुळे (धुळे व नंदूरबार जिल्ह्यांकरीता) जिल्हयाच्या ठिकाणी नवीन लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा स्थापन करणेबाबत (163 KB) मराठी
3 PDF icon न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयांतर्गत रत्नागिरी (रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग जिल्ह्यांकरीता) जिल्हयाच्या ठिकाणी नवीन लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा स्थापन करणेबाबत (162.22 KB) मराठी
4 PDF icon न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयांतर्गत सोलापूर (सोलापूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यांकरीता) जिल्हयाच्या ठिकाणी नवीन लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा स्थापन करणेबाबत (162.3 KB) मराठी
5 PDF icon न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयांतर्गत चंद्रपूर (चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यांकरीता) जिल्हयाच्या ठिकाणी नवीन लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा स्थापन करणेबाबत (162.49 KB) मराठी
6 PDF icon न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयांतर्गत ठाणे (ठाणे व पालघर जिल्ह्यांकरीता) जिल्हयाच्या ठिकाणी नवीन लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा स्थापन करणेबाबत (162.58 KB) मराठी
7 PDF icon न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांच्या विश्लेषणांच्या कामाकरिता स्विकारण्यात येणाऱ्या शुल्कामध्ये वाढ करणेबाबत (521.49 KB) मराठी